1. COMPO
  2. Wettelijke gegevens
  3. Verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

Hier vind je de geldige verkoopwaarden van COMPO Benelux nv, Venecolaan 56, B-9880 Aalter.

1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen en offertes uitgaand van de nv COMPO Benelux, met maatschappelijke zetel te 9800 Aalter, Venecolaan 56, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0607.946.213 (hierna genoemd “COMPO Benelux”), op elke tussen COMPO Benelux en de klant afgesloten overeenkomst (hierna genoemd de “Klant”) en op alle facturen van COMPO Benelux, tenzij betrokken partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere voorwaarden overeenkomen en dit ongeacht of de zetel van de klant in België of in het buitenland gelegen is en ongeacht of de overeenkomst dient te worden uitgevoerd in België of in het buitenland. Deze voorwaarden hebben absolute voorrang op de voorwaarden van de klant, zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde bedingen.
De klant wordt geacht deze algemene voorwaarden te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling.
Het niet-toepassen door COMPO Benelux van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden kan geenszins als een verzaking aan deze algemene voorwaarden worden beschouwd.

2. Offertes en prijzen

Alle aanbiedingen, offertes of contractvoorstellen van COMPO Benelux zijn vrijblijvend en binden COMPO Benelux niet. Elke overgemaakte bestelling verbindt de klant, doch verbindt COMPO Benelux slechts na schriftelijke bevestiging van de bestelling, levering of facturering door COMPO Benelux.
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn de prijzen exclusief BTW, transport-, opslag-, verpakkings- en verzekeringskosten en zijn alle eventuele taksen of belastingen uitsluitend ten laste van de klant. Prijzen zijn exclusief de op dat moment van kracht zijnde retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor grondstoffen en producten vastgesteld in het Koninklijk besluit van 8.7.2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 en het Koninklijk besluit van 25.12.2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten.
Prijzen zijn overeenkomstig de op dat moment van kracht zijnde prijslijst waarvan de klant kennis heeft of waarvan de klant op eenvoudig schriftelijk verzoek gericht aan COMPO Benelux een afschrift kan ontvangen.
COMPO Benelux behoudt zich het recht voor om, mits eenvoudige kennisgeving, haar prijzen te verhogen, na aanbieding of bevestiging van de bestelling, voor zover bepaalde kosten die een invloed hebben op de overeengekomen prijs stijgen, zoals verhoging van de prijzen van basisproducten of grondstoffen, materiaal-, loon-, vracht- of andere kosten van derden, verhoging van rechten en accijnzen op de verkochte goederen (in het bijzonder, doch niet uitsluitend, een herziening of wijziging van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor grondstoffen en producten vastgesteld in het Koninklijk besluit van 13 november 2011, en wijziging van het koninklijk besluit van 8.7.2019 en koninklijk besluit van 25.12.2017), wijzigingen in de valuta, e.d., ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden.
Ingeval van prijsverhoging, heeft de klant, indien de overeenkomst nog niet (geheel of gedeeltelijk) is uitgevoerd en voor wat betreft de goederen onderhevig aan deze prijsverhoging, het recht om de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, bij aangetekend schrijven dat aan COMPO Benelux ter kennis gebracht wordt binnen vijf werkdagen na kennisgeving van de prijsverhoging door COMPO Benelux en mits vergoeding van de door COMPO Benelux reeds gemaakte kosten tot uitvoering van de overeenkomst.

3. Facturatie en betaling

De bestelling wordt gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld in de bestelbevestiging en overeenkomstig het door COMPO Benelux op de verpakking aangeduide gewicht, volume en/of de aangeduide hoeveelheden van de geleverde goederen.
Elk protest met betrekking tot een bestelbevestiging of factuur dient, op straffe van verval, door de klant per aangetekend schrijven aan COMPO Benelux te worden medegedeeld binnen de acht dagen na datum van de bestelbevestiging of factuur, bij gebreke waaraan deze als aanvaard zal worden beschouwd. Protest schort de betalingsverplichting van de klant niet op.
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, dient elke betaling te geschieden op de maatschappelijke zetel van COMPO Benelux binnen de op de factuur aangegeven termijn. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, moet de betaling geschieden in euro, netto, contant, zonder korting, BTW inbegrepen. Alle innings- en protestkosten, hetzij van aanvaarde wissels, hetzij van niet-aanvaarde wissels, of van bank- en discontokosten, zijn ten laste van de klant.
Elk niet op de overeengekomen vervaldag betaald bedrag of gedeelte ervan wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een conventionele nalatigheidsintrest van 1% per maand en dit voor elke reeds begonnen maand. Bovendien wordt elk vervallen bedrag dat niet binnen de veertien dagen volgend op de verzending van een aangetekende ingebrekestelling volledig voldaan is, van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 15 % van het gefactureerde bedrag, met een minimum van € 40, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt en onverminderd het recht van COMPO Benelux op een hogere schadevergoeding mits de werkelijk geleden schade hoger is. COMPO Benelux heeft daarenboven recht op redelijke schadeloosstelling door de klant voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de niet-betaling, onverminderd het recht op vergoeding voor de gerechtskosten. Bij niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur worden (i) alle andere schuldvorderingen van COMPO Benelux op de klant onmiddellijk van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling voor het geheel opeisbaar, ongeacht of deze al dan niet vervallen zijn, en (ii) heeft COMPO Benelux het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, de overige bestellingen van de klant op te schorten tot de klant zijn betalings- of andere verbintenissen voldaan heeft.
Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden en zodra het vertrouwen van COMPO Benelux in de kredietwaardigheid van de klant geschokt is door gerechtelijke beschikkingen en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of mogelijk maken, behoudt COMPO Benelux zich het recht voor om, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele levering of een gedeelte ervan op te schorten en van de klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt COMPO Benelux zich het recht voor om, zonder dat de klant recht heeft op welkdanige schadevergoeding ook, de gehele overeenkomst of een gedeelte ervan te ontbinden, onverminderd het recht van COMPO Benelux op vergoeding van de door haar geleden schade die forfaitair begroot wordt op 65% van de te factureren verkoopprijs van de betrokken goederen, doch onverminderd het recht van COMPO Benelux op een hogere schadevergoeding indien de werkelijk geleden schade hoger is.
Elke betaling wordt geacht een betaling van eventueel verschuldigde rente en/of kosten te zijn en vervolgens een betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling al dan niet uitdrukkelijk anders is vermeld.
Schuldvergelijking door de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Levering

De opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Een eventuele overschrijding van de leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van COMPO Benelux, noch tot ontbinding van de overeenkomst lastens COMPO Benelux of welkdanige schadevergoeding ook.
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst geschiedt levering af fabriek op kosten en op risico van de klant waarbij COMPO Benelux zich het recht voorbehoudt om de wijze van transport, verzending en verpakking te bepalen. Partijen komen overeen dat andersluidende schriftelijk overeengekomen leveringsvoorwaarden geïnterpreteerd worden overeenkomstig de op het moment van verkoop geldende Incoterms.
Indien de goederen niet kunnen worden afgeleverd op de voorziene leveringsdatum ingevolge een nalatigheid van de klant of ingevolge buitengewone omstandigheden is COMPO Benelux gerechtigd om de door haar geleden schade en kosten integraal op de klant te verhalen waaronder onder meer, doch niet beperkend, de opslag- en leveringskosten.
COMPO Benelux is in geen geval aansprakelijk voor klachten met betrekking tot de verzending van de goederen en de klant dient zich tot de vervoerder te richten. Terugzending van de goederen kan slechts mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van COMPO Benelux.
De goederen van COMPO Benelux worden steeds in standaardverpakking geleverd, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Partijen komen overeen dat alle informatie (incl. exoneratiebedingen) die op de verpakking vermeld wordt of die in de verpakking ingesloten is, deel uitmaakt van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
Bij levering van goederen op Europalletten verbindt de klant er zich toe om de lege Europalletten onverwijld na de levering in goede staat aan COMPO Benelux terug te bezorgen. Bij niet-teruggave aan COMPO Benelux uiterlijk binnen de week na leveringsdatum is de klant COMPO Benelux de kostprijs voor de terbeschikkingstelling van deze Europalletten verschuldigd, hetgeen begroot wordt op een forfaitair bedrag van € 50,00 per Europallet per begonnen week, doch onverminderd het recht van COMPO Benelux op vergoeding van de werkelijk geleden schade indien deze hoger is. Bij beschadiging, verlies, vernietiging of diefstal van de Europalletten is de klant COMPO Benelux een forfaitaire vergoeding van € 150,00 per Europallet verschuldigd, onverminderd het recht van COMPO Benelux op vergoeding van de werkelijk geleden schade indien deze hoger is.
Indien de totale netto verkoopprijs van de te factureren goederen een bedrag van € 400,00 overschrijdt, geschiedt de levering zonder bijkomende kosten. In het andere geval is de klant COMPO Benelux een forfaitair supplement van € 30,00 verschuldigd voor transportkosten.
COMPO Benelux behoudt zich het recht voor om de bestelling in gedeelten te leveren, in welk geval COMPO Benelux gerechtigd is om elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
Bij ontbinding van de overeenkomst door de klant voorafgaand aan de levering, behoudens bij prijsverhoging en conform artikel 2 van huidige voorwaarden, is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 65% van de te factureren verkoopprijs van de betrokken goederen, onverminderd het recht van COMPO Benelux op een hogere schadevergoeding indien de werkelijk geleden schade hoger is.

5. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendomsrecht van de verkochte goederen gaat pas op de klant over nadat de klant alle uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen heeft vervuld (waaronder de betaling van alle verschuldigde bedragen, inclusief interesten en kosten). Het eigendomsvoorbehoud strekt zich eveneens uit tot alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de met eigendomsvoorbehoud bezwaarde goederen.
Niettemin zijn de risico’s van overmacht, verlies, vernietiging of diefstal van de goederen integraal ten laste van de klant vanaf het moment dat de goederen worden geleverd of de klant in gebreke blijft om de goederen in ontvangst te nemen.
De klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde goederen en dient deze in perfecte staat en op een daartoe geschikte plaats op te slaan en te bewaren overeenkomstig de gebruikelijke standaarden en veiligheidsvereisten van de sector. Totdat de klant al zijn verbintenissen heeft voldaan, verbindt de klant er zich toe om de geleverde goederen niet als betaalmiddel aan te wenden, niet te verkopen of anderszins te vervreemden, te verwerken of bewerken, noch te bezwaren met enig zekerheidsrecht.
De klant verbindt er zich toe om COMPO Benelux onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen bij inbeslagneming van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.
Bij gebreke aan integrale betaling op de vervaldag is de klant verplicht om alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen op eerste verzoek aan COMPO Benelux terug te geven, in welk geval de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling in het nadeel van de klant ontbonden is, zonder dat COMPO Benelux schadevergoeding verschuldigd is en waarbij de klant COMPO Benelux een forfaitaire vergoeding verschuldigd is ten belope van 65% van de te factureren verkoopprijs van de betrokken goederen, onverminderd het recht van COMPO Benelux op een hogere schadevergoeding indien de werkelijk geleden schade hoger is.

6. Gebreken

De klant is ertoe gehouden om bij de levering tegensprekelijk met en in aanwezigheid van de vervoerder of zijn afgevaardigde na te gaan of de geleverde goederen zichtbare beschadigingen of gebreken vertonen en om daarvan in voorkomend geval schriftelijk voorbehoud te maken op de vrachtbrief. Elk leveringstekort of zichtbaar gebrek dient daarnaast uiterlijk binnen de twee werkdagen na levering per aangetekende schrijven aan COMPO Benelux meegedeeld worden met nauwkeurige opgave van de zichtbare beschadigingen en gebreken.
Elke klacht met betrekking tot verborgen gebreken moet gemeld worden binnen acht dagen na ontdekking ervan en in ieder geval uiterlijk binnen dertig dagen na levering of na de dag waarop de goederen afgenomen hadden moeten worden en dit per aangetekend schrijven aan COMPO Benelux met een gedetailleerde beschrijving van het gebrek.
Laattijdige klachten zijn onontvankelijk. Bij gebreke aan tijdig protest overeenkomstig dit artikel wordt de klant onherroepelijk geacht het geleverde aanvaard en goedgekeurd te hebben.
De bewerking, verwerking of vervreemding van de verkochte goederen brengt de aanvaarding ervan met zich mee. De klant is zelf aansprakelijk indien de gebruiksaanwijzing niet werd opgevolgd of de goederen niet oordeelkundig werden behandeld.
Een klacht wegens zichtbare of verborgen gebreken schort de betalingsverplichting van de klant niet op.
In geval van een ontvankelijke en gegronde klacht met betrekking tot gebreken aan de goederen, is de aansprakelijkheid van COMPO Benelux beperkt tot vervanging of herstelling van de verkochte goederen of tot terugbetaling van de prijs die de klant voor de betrokken goederen betaald heeft, naar keuze van COMPO Benelux, zonder dat COMPO Benelux gehouden is tot welke andere schadevergoeding ook en zonder dat haar enige andere sanctie kan worden opgelegd.

7. Aansprakelijkheid en overmacht

COMPO Benelux is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar contractuele verbintenissen, indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door haar fraude, bedrog of opzettelijke fout. De aansprakelijkheid van COMPO Benelux is steeds beperkt tot maximaal het gedeelte van de gefactureerde verkoopprijs van de klant voor de goederen waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de schade door een verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van COMPO Benelux beperkt tot het bedrag dat haar daadwerkelijk door haar verzekeraar wordt uitgekeerd. COMPO Benelux is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel, vorderingen van derden of schade aan derden.
De klant is zelf uitsluitend aansprakelijk voor het tijdig verkrijgen van alle noodzakelijke vergunningen of erkenningen. De klant is in geen geval gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden of om de geleverde goederen te retourneren indien zij niet tijdig of niet langer zou beschikken over de noodzakelijke vergunningen of erkenningen of niet conform zou zijn met toepasselijke regelgeving.
De klant is zelf uitsluitend aansprakelijk voor het gebruik van de goederen. COMPO Benelux heeft de klant ervan op de hoogte gebracht dat de geleverde goederen niet geschikt zijn voor consumptie en schadelijk kunnen zijn voor mens en dier bij inname, aanraking en/of hypersensitiviteit. De klant verbindt er zich toe om zijn klanten hiervan te informeren en om COMPO Benelux te vrijwaren voor vorderingen van derden in dit verband.
De aansprakelijkheid van COMPO Benelux kan niet worden ingeroepen wanneer het geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, niet-naleven van haar verbintenissen te wijten is aan gevallen van overmacht, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien, zoals oorlog, extreme weersomstandigheden, onlusten, algemene of gedeeltelijke staking, algemene of gedeeltelijke lock-out, onrechtmatige bezetting van lokalen en/of installaties, besmettelijke ziekten, exploitatie-ongevallen, brand, machinebreuk, faillissement leveranciers, gebrek aan grondstoffen, uitputting van de voorraad, vertraging in of het uitblijven van leveringen door haar leveranciers, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektronische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of intrekking van een vergunning, erkenning of licentie), brandstoftekorten, etc. In voorkomend geval is COMPO Benelux gerechtigd om naar keuze de overeenkomst te ontbinden, dan wel de levering op te schorten, in beide gevallen zonder de klant schadevergoeding verschuldigd te zijn.
Aangezien de verbintenis van de klant jegens COMPO Benelux in essentie een betalingsverplichting uitmaakt, wordt overmacht in hoofde van de klant hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
Iedere aanspraak van de klant (onder meer doch niet uitsluitend een vordering tot schadevergoeding of tot ontbinding) lastens COMPO Benelux verjaart en vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van één jaar na de datum waarop de klant kennis nam of redelijkerwijze kennis had moeten nemen van de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd, zonder dat deze termijn langer mag duren dan twee jaar na de datum van levering van de betrokken goederen.

8. Contractuele verhouding - ontbinding

Alle overeenkomsten tussen COMPO Benelux en de klant maken deel uit van één globale contractuele verhouding. Indien de klant zijn verbintenissen uit hoofde van een bepaalde overeenkomst niet nakomt, kan COMPO Benelux de verdere uitvoering van zowel de desbetreffende als de andere lopende overeenkomsten schorsen.
COMPO Benelux heeft het recht om de overeenkomst met de klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van welkdanige schadevergoeding ook te ontbinden in de volgende gevallen: (i) de klant blijft in gebreke met de (tijdige) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement of enige reorganisatie door de klant; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de klant; (iv) bij beslag op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de klant. In geval van ontbinding van de overeenkomst lastens de klant worden alle vorderingen van COMPO Benelux op de klant onmiddellijk opeisbaar en is de klant COMPO Benelux een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 15 % van de gefactureerde verkoopprijs van de betrokken goederen, onverminderd ons recht van COMPO Benelux op vergoeding van de werkelijk geleden schade indien deze hoger is.

9. Intellectuele eigendomsrechten

COMPO Benelux behoudt zich te allen tijde alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde goederen voor en de verkoop van dergelijke goederen kan nooit een overdracht van enig industrieel of intellectueel eigendomsrecht tot gevolg hebben. De klant verbindt er zich toe om de merken van COMPO Benelux en/of andere tekens die op enige wijze verwijzen naar COMPO Benelux en haar goederen niet van de geleverde goederen te verwijderen, noch onzichtbaar te maken. De klant verbindt er zich toe geen enkele inbreuk te maken op de industriële en intellectuele eigendomsrechten van COMPO Benelux en eventuele inbreuken van derden onmiddellijk schriftelijk aan COMPO Benelux ter kennis te brengen. Ingeval een derde beweert dat de goederen een inbreuk op zijn rechten zouden vormen, verbindt de klant er zich toe COMPO Benelux hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen en dit op straffe van verval van ieder mogelijk verhaal op COMPO Benelux.

10. Privacy

Indien COMPO Benelux persoonsgegevens verwerkt, gebeurt dit overeenkomstig de Privacy Policy die de klant kan terugvinden op de website van COMPO Benelux (https//www.compo.be/be/nl/wettelijke-gegevens/verkoopvoorwaarden) of waarvan de klant, mits eenvoudig schriftelijk verzoek gericht aan COMPO Benelux, een afschrift kan bekomen.

11. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Alle geschillen tussen de klant en COMPO Benelux vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van de maatschappelijke zetel van COMPO Benelux. Alle door COMPO Benelux afgesloten overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Verdrag van 11 april 1980 houdende het recht voor de internationale koop-verkoop van roerende lichamelijke zaken.

12. Varia

De eventuele nietigheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere (gedeelten van) bepalingen van deze voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen.

In geval van betwisting nopens de interpretatie van deze voorwaarden primeert steeds de Nederlandse tekst.